Tävling - rondellgestaltning

Datum:

1/7 - 25/7  

|

Biblioteket i Gnesta


Öppet för alla att rösta!

Den 1 juli invigdes utställningen i Gnesta bibliotek med de tre tävlande förslagen till rondellgestaltningen i Gnesta av kommunalrådet Ann-Sofie Lifvenhage.

Just nu kan ALLA som bor i eller besöker Gnesta kommun rösta fram sitt favoritförslag, stora som små är välkomna. Det allmänhetens tur att säga sitt om vilket förslag som ska pryda rondellen vid Stopp och Statoil.

Du kan endast rösta genom att  personligen gå till Gnesta Bibliotek, röstningen pågår  fram till lördagen den 25 juli kl. 14:00


Urvalsprocessen
Rondellgestaltningstävlingen inleddes i februari i år då yrkesverksamma konstnärer inbjöds att lämna intresseanmälan med en idéskiss för att utföra gestaltningen.

32 anmälningar kom in och projektledaren Lars Berg uppdrogs att göra ett första urval om 10-15 konstnärer att avidentifierade presentera för den sakkunniga arbetsgruppen.
Utifrån urvalskriterierna konstnärlig kvalitet, teknisk kvalitet, trafiksäkerhetsaspekter och förslagets bidrag till lokal identitet för Gnesta som ort och rondellens närområde valdes 13 konstnärer ut. Arbetsgruppen tog sedan ställning till förslagen och röstade efter livliga diskussioner fram de tre konstnärer som tävlar om uppdraget med sina modellskisser i biblioteket.

Konstnärernas identiteter är hemliga
Fram till dess att omröstningen är genomförd och rösterna är räknade kommer konstnärerna att hållas hemliga; detta för att lägga allt fokus på själva konstverken och för att undvika alla personliga hänsynstaganden under omröstningen.

När vinnaren är utsedd kommer alla tre tävlande konstnärer att offentliggöras.

Medborgardialog
Den här gestaltningstävlingen är unik i sitt slag eftersom den både omfattas av sakkunnig kvalitetsbedömning och lämnar öppet för allmänheten att rösta.
Som ett led i Gnesta kommuns policy med ökad medborgardialog beslutades det tidigt att medborgarna ska vara med i beslutsprocessen.


Modell 1 – ”Vinge”

Inspiration till förslaget
Inspirationen utgår från mitt möte i trädgården med en fjäril – en ”påfågelöga”. Jag har aldrig tidigare i mitt liv sett en vackrare fjäril! Det sägs att den är den enda i hela Europa som kan konkurrera med asiatiska fjärilar i skönhet!. Upplevelsen av skönhet och cirkulär rörelse har bearbetats mentalt, konstnärligt och tekniskt till den skulpturala gestaltningen. Den personliga naturupplevelsen har också kopplingar till den vackra naturen runt Gnesta.

Budskap/uttryck
Rondellförslaget är en konstnärlig bearbetning av fjärilens rörelse, form och färger till en abstraherad skulptur i målat stål; alltså inte avsedd som en ”avbildning” av en fjäril. I första stund kan det vara svårt att uppfatta en fjäril i Vinge och det var heller inte meningen. Jag har bara lånat hela upplevelsen från mitt möte med fjärilen och tagit in de olika elementen som gav den slutgiltiga utformningen. Det var en ganska lång resa för att nå ett förenklat och samtidigt starkt resultat med sväng som i en dans. Gestaltningens element är cirkulär rörelse, som fjärilens flykt, design lånad från fjärilens vinge, färgsättning i modellen från fjärilens färger och den intressanta associationen av en fjäril som landar mitt i en trafikrondell samt naturen representerad av ett stort grässtrå! Efter den konstnärliga utformningen har konstverket förändrats utifrån tekniska krav på att stå emot vind och snölaster, lätt frisläppning av snö och regn, estetiska överväganden (harmoni och assymetri) och rätt storlek för trafikrondellen. Hänsyn har också tagits till trafikens cirkulation, sikt och uppfattningen av konstverket. Till slut det viktigaste: att ge möjlighet för förbipasserande bilister att tydligt kunna se mötande bilar från olika riktningar och att snabbt kunna uppfatta hela utsmyckningen utan att distraheras i sin uppmärksamhet, av trafiksäkerhetsskäl.

Material och teknik
Vinge är tänkt att tillverkas i 3 mm blästrad stålplåt som sprutlackeras med tre lager blank tvåkomponentfärg. De olika elementen i skulpturen monteras samman med skruvförband, vilket underlättar transporter och eventuella framtida reparationer.
Dimensioner: högsta höjd 3,60 m, största bredd, 2,60 m. Modell 1 – ”Vinge”


Modell 2 – ”Cyklisk Gnytlistum”

(Gnytlistum var det medeltida namnet på Gnesta)

Inspiration till förslaget
Formspråket har påverkats av konstimpulser som utvecklades runt 1915-1920 – såsom ”konstruktivisternas” idéer som öppnade för nya dimensioner och möjligheter inom skulpturen. En frågeställning som ”hur definiera rummet med ett minimum av massa?” har påverkat arbetet med denna skulptur. I formlösningen kommer även erfarenheter från ett arbete med ”syntetisk geometri”* till uttryck.

Budskap/uttryck
Förslaget utgår från Gnesta som knutpunkt där vägar och järnvägar möts. Ort och landsbygd, centrum och periferi bildar tillsammans en intressant helhet. Periferi och centrum är båda lika viktiga och är beroende av varandra i ett levande och organiserat samspel. Riktningar eller impulser som var och en för sig skulle kunna upplevas som ointressanta kan bilda en spännande och betydlig helhet när de ”strålar samman”. Det kan utgöra en bild på en social förening (samhälle?) som lyckats ta till vara varje individs bidrag genom att placera bidraget där det behövs för helhetens bästa. Sålunda kan formen inspirera oss att med helhetsblicken försöka se och integrera varandras initiativ. Men låt inte dessa tankar hejda din egen upplevelse av vad formen antyder – en upplevelse som kan rymma mycket mer! Den skulpturala konstruktionen kommer att ge olika intryck beroende på blickvinkeln. När man färdas runt den ser den ut att vilja öppna sig uppåt och samtidig sluta sig nedåt – eller tvärtom! Den bortre delen syns genom den främre så att dessa båda ständigt bildar ett skiftande samspel som kan upplevas som en levande, pulserande förvandling.

Material och teknik
Material och ytbehandling anknyter till den befintliga skulpturen i ”Frönäsrondellen”. Gestaltningen kommer bestå av stålrör som svetsas samman med hjälp av konstruerade beslag. Hälften av rören blir förankrade i två dolda betongfundament och får bärande och diagonalt strävande funktioner. Ett horisontellt rör bildar en förenande axel som de andra rören ”roterar” kring. Skulpturen placeras så att de horisontella rören riktas diagonalt i förhållande till vägarna in mot rondellen och utgör på det viset inte någon fara för trafikanterna. Dimensioner: högsta höjd 6 m, största bredd 4,90 m.

Modell 2 – ”Cyklisk Gnytlistum” (Gnytlistum var det medeltida namnet på Gnesta) * Syntetisk geometri (syntetisk = ren – dvs. koordinatfri). De förekommande relationerna mellan objekt som linjer och plan analyseras samt mellan grundformer som cirkel, kvadrat, triangel, etc.

Modell 3 – ”Cirklande framkomst”

Inspiration till förslaget
Förslaget utgår från hur konstverket medvetet eller omedvetet kommer att fungera som en markör för de som bor och arbetar i området; att de snart är hemma eller på jobbet och för de som kommer söderifrån att de snart är framme i Gnesta. Här finns också syftningar på de cirklande framåtrörelser som på flera plan aktualiseras i verket.

Budskap/uttryck
Rondellförslaget består av tre stiliserade björklöv i grönt och guld, inbegripna i en virvlande dans i rondellens mitt. Björklöv och färgsättning är hämtade från Gnestas kommunvapen, med ursprung i det omkringliggande landskapets skogar och böljande fält, ömsom grönskande, ömsom gyllene, allt efter årstidernas växlingar. Den flödande rörelsen i verket tar fasta på trafikrörelsen genom rondellen, samtidigt som det ger ytterligare lokal förankring, genom att knyta an till de danser som givit namn till gatorna i bostadsområdet intill. Centralt för verket är just rörelsen, och den lilla rörelsen i den större. Med utgångspunkt i den direkta rörelse som rondellen ger upphov till, leder verket vidare till den större rörelsen som färden genom rondellen är en del av – rörelsen mellan hem och omvärld. Denna utgör i sin tur en av vardagens många rörelser. Vardagen, livet, rör sig i sina invanda cirklar samtidigt som det rör sig än upp, än ner i en konstant framåtrörelse. Små rörelser som bygger en större, liksom den ena turen efter den andra fogas samman till en dans.

Material och teknik
Verket är tänkt att utföras i 20 mm plattjärn som valsas och svetsas, samt lackeras i en skogsgrön nyans på ena sidan och guldfärg på den andra. Dimensioner: högsta höjd 3,50 m, största bredd 6,60 m. Modell 3 – ”Cirklande framkomst

Projektledaren Lars Berg håller ett inledningstal

Kommunalrådet Ann-Sofie Lifvenhage håller invigningstal, klipper band och lägger den första rösten.

Sibylle Ekengren, vice ordf. i samhällsbyggnadsnämnden samt även deltagare i den jury som valde ut de 3 förslagen.