Naturreservat

Naturreservat – vanlig och stark skyddsform

I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. Naturreservaten utgör cirka 85 procent av den yta i Sverige som är skyddad med stöd av miljöbalken.

I Södermanlands län finns idag 149 naturreservat avsatta för att skydda värdefull natur. Reservaten bjuder på fina upplevelser i allt från blomstrande ängsmarker och trolska barrskogar till karga skärgårdsöar.

I vår vackra del finns det 18 naturreservat

I Gnesta kommun dominerar de reservat som är avsatta för sina höga biologiska värden. Detta innebär i de flesta fall att det krävs en god rörlighet för att besöka dessa områden. I reservaten finns inte alltid anlagda parkeringar eller vandringsstigar som underlättar besöken.  

 

1. Hårbyskogen 2. Lugnet 3. Djupviken,
4. Tussmötet 5. Putbergen 6. Lomsjöskogen

Dessa är samtliga avsatta för stora biologiska värden knutna till gammal skog. De sex reservaten ligger alla insprängda i omgivande storskog. Närbelägna allmänna vägar och parkeringsplatser saknas varför ett besök kräver planering och en karta. Sörmlandsleden passerar Lugnet, Djupviken och Putbergen vilket innebär att anmarschen förenklas i dessa reservat.

7. Ekeby 8. Haga hage,  9. Igelsjöskogen, 
10. Hällesta och 16. Björndalsbergen

Dessa är också skogsreservat med höga biologiska värden. Dessa fyra ligger förhållandevis bra till för ett besök, allmänna vägar finns i närområdet. Ett besök i något av dessa reservat ställer dock krav på rörlighet. 

Vid Ekeby och Hällestareservatet finns iordningställda parkeringsplatser och informationstavlor. Haga hage och Igelsjöskogen ligger nära allmänna vägar och nås via enskilda promenadvänliga vägar.

11. Krampan och 12. Marvikarnas naturreservat

Dessa båda reservat i Åkers bergslag gränsar till varandra. Här finns den lyckliga kombinationen av höga naturvärden och vacker lättillgänglig natur. Reservaten ligger i anslutning till de båda smala sprickdalssjöarna Övre- och Mellanmarviken. Inom reservatet finns en av de populäraste rast-platserna längs kanot- och skridskoleden mellan Mälaren och Vagnhärad. I reservatet finns en badplats och en tillgänglighetsanpassad torrklosett.  

De flesta besökarna vandrar vid sjöarna eller upp till Kvarnkärret som tidigare varit uppdämt och utnyttjat som vattenmagasin. Från Kvarnkärret slingrar sig en bäck i en djup ravin till Övre Marviken. Bäcken har tidigare bland annat utnyttjats som kraftkälla för Krampans bruk. Förutom de lättillgängliga delarna innehåller de båda reservaten även stiglöst land och ett område med fågelskyddsområde där tillträdesförbud gäller för delar av året.

13. Utnäset

I sjön Likstammen, en av Sörmlands klaraste sjöar, ligger Utnäsets naturreservat. Reservatet består av en mäktig udde med höga botaniska och geologiska värden. En särskild p-plats för besökare finns anlagd 250 meter norr om gården Lundby. En markerad strövstig, 1,5 km lång, utgår från p-platsen och leder in till reservatet.

14. Herröknanäs

Ett besök i naturreservatet Herröknanäs är ett kliv rakt in i det Sörmländska herrgårdslandskapt. De natur- och kulturmiljö-värden som finns på Herröknanäs är ett resultat av en lång, kontinuerlig och traditionsenlig hävd genom slåtter och bete.

Området är natur- och kulturhistoriskt värdefullt genom den stora förekomsten av månghundraåriga lövträd och är värdefullt som livsmiljö för sällsynta djurarter, främst vedlevande insekter. I anslutning till reservatet finns en besöksparkering och information.

15. Nytorpsravinen

Reservatet består av en djupt nedskuren meandrande (slingrande) bäck, som rinner ut i sjön Misteln. Kring bäcken finns en frodig växtlighet. Rravinen är en av länets intressantaste växtlokaler. Längst i norr finns en 125-årig granskog med en mycket speciell flora. Allmän väg skär rakt igenom reservatet. Avståndet mellan Nytorpsravinen och Herröknanäs är kort och ett samlat besök i de båda reservaten rekommenderas.

17. Hornafjärden

Området består av åtta öar med omgivande vatten i sjön Båven. Reservatets största värde är den orörda skogen där träden fritt fått utveckats efter det att betet på öarna upphört.

Hornafjärdens naturreservat är ett härligt utflyktsmål. Badplatser finns exempelvis på Majholmen och Hånö. Viktigt att tänka på vid besök i området är att vissa delar är fågelskyddade under perioden 1 april – 31 juli.

18. Misätters ekhagar

Norr om Stjärnhov vid sjön Mistelsn ligger naturreservatet Misätters ekhagar. Största delen av reservatets 14 hektar är betesmark med grova lövträd. Omkring femtio skyddsvärda träd finns registrerade i området och fem av dessa är ekar med en omkrets på mer än fem meter. Reservatet är också viktigt för friluftslivet. Läget vid sjön Misteln gör det till ett mycket populärt utflykts- och strövområde. Det är lätt att ta sig till naturreservatet då det ligger alldeles intill en större väg.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Haga Hage

Marvikarna

Marvikarna

Lomsjöskogen

Lomsjöskogen